Statut

Fundacji Promocji Muzyki i Terapii GREEN - 25 października 2017

Statut Fundacji Promocji Muzyki i Terapii GREEN

 

§ 1

 1. Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Witkowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Romualda Borzemskiego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Rynek 7,
  w dniu14 lutego 2012 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Zgorzelec.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja używa znaku graficznego (bądź większej ilości znaków graficznych).
 3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Tworzenie Centrów Kultury.
 2. Współpracę ze światowymi centrami kultury.
 3. Współpracę międzynarodową w zakresie muzykoterapii i profilaktyki uzależnień.
 4. Organizowanie, koordynowanie, promowanie i łączenie różnych inicjatyw społecznych.
 5. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 6. Aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.
 7. Działalność na rzecz rozwoju i promocji działalności artystycznej.
 8. Umożliwianie początkującym i utalentowanym twórcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań.
 9. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
 10. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy, przede wszystkim profilaktyki i terapii uzależnień.
 11. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 12. Propagowanie zdrowego stylu życia, działalności sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej, krajoznawczej.
 13. Prowadzenie działań na rzecz osób chorych, m.in. osób z różnymi schorzeniami psychicznymi.
 14. Podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej, promowanie integracji z Unią Europejską, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 16. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
 17. Prowadzenie działań z zakresu ekologii, promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 18. Działalność na rzecz rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych.
 2. Propagowanie muzyki jako środka terapeutycznego.
 3. Prowadzenie muzykoterapii.
 4. Upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej.
 5. Propagowanie idei muzyki, jako uniwersalnego języka.
 6. Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych oraz programów promocji zdrowia.
 7. Tworzenie świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, poradni dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem  społecznym.
 8. Udział w realizacji Programów, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji.
 9. Poradnictwo.
 10. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia.
 11. Profilaktykę i edukację w zakresie tematyki (problematyki) HIV/AIDS.
 12. Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji, działalność wydawniczą i fonograficzną.
 13. Streetworking, partyworking i inne metody pracy oraz dotarcia do odbiorców.
 14. Wszechstronną pomoc i współpracę z wolontariuszami, z jednostkami Służby Zdrowia oraz wszystkimi innymi jednostkami, których charakter działania jest zbieżny z celami Fundacji.
 15. Organizowanie spędzania czasu wolnego, integracji, wychowania dzieci i młodzieży, oraz wspieranie rozwoju talentów u dzieci.
 16. Organizowanie festiwali, koncertów, plenerów, wycieczek, półkolonii, imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i konkursów.
 17. Udzielanie pomocy oraz organizowanie grup wsparcia dla osób chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz ich rodziców i opiekunów.
 18. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami i ośrodkami skupiającymi osoby chore, niepełnosprawne, uzależnione oraz potrzebujące wsparcia /szkoły, kluby, świetlice, itd./ oraz wymiana podopiecznych tych placówek.
 19. Tworzenie filii i placówek podległych Fundacji.
 20. Organizowanie publicznych kampanii informacyjnych i profilaktycznych.
 21. Prowadzenie szkoleń, kursów, pogadanek dla studentów, nauczycieli, rodziców, wychowawców i urzędników dotyczących problemów osób uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia.
 22. Prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i dokumentujących w zakresie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
 23. Ochrona walorów krajobrazu kulturowego oraz środowiska, zasobów przyrodniczych (fauny i flory), a w szczególności zabytkowych zespołów parkowych.
 24. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i zagospodarowania obiektów zabytkowych regionu.
 25. Organizowanie i prowadzenie kursów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania, w szczególności w placówkach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i karnych.
 26. Inną działalność, której celem jest zapewnienie możliwości prowadzenia działalności statutowej.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300 zł (trzysta złotych) przeznaczony na działalność fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą stanowić:
  1. Darowizny, spadki i zapisy.
  2. Dotacje i subwencje.
  3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
  4. Dochody z majątku fundacji.
  5. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
  6. Odsetki bankowe.
  7. Dochody z najmu pomieszczeń należących do Fundacji.
  8. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
  9. Inne źródła zgodne z przepisami prawa.
  10.  Dochody z działalności gospodarczej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację (w tym z działalności gospodarczej) służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczona do podziału między jego członków.

§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez wszystkie formy wskazane w § 6 w postaci prowadzenia działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez formy wskazane w § 6, punkty od 1 do 18 i od 20 do 26 statutu w postaci prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obowiązującego PKD:

7311Z Działalność agencji reklamowych,

7312A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

7312B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

7312C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

7312D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

7320Z Badanie rynku i opinii publicznej.

§ 10

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku organizacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada jest organem doradczym i nadzorczym Fundacji.
 2. Rada składa się z minimum  3 członków i jest wybierana na czas nieoznaczony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zarząd. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W skład Rady wybierane są osoby o szczególnych doświadczeniach, kompetencjach i umiejętnościach w zakresie określonym celami Fundacji.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. śmierci członka,
  3. odwołania przez pozostałych członków Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie,
 4. Rada Fundacji może przyznać członkom organów Fundacji zwrot kosztów koniecznych oraz wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Występowanie z wnioskami w sprawie długofalowych programów Fundacji.
 2. Opiniowanie bieżącego programu i działalności Fundacji.
 3. Wnioskowanie w sprawie programów i gości seminariów dyskusyjno-integracyjnych.
 4. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 7. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
 8. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na czteroletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Po zakończeniu kadencji kolejnych członków Zarządu powołuje ustępujący Zarząd.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.
 4. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
  1. rezygnacji zgłoszonej pisemnie Fundatorowi,
  2. śmierci,
  3. odwołania przez Fundatora.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Fundacji nie zastrzeżonych dla innych organów.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

Sposób reprezentacji

§ 18

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, reprezentowania Fundacji na zewnątrz, zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. W stosunkach z Fundacją, w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym podpisywania umów, których stroną jest Prezes Zarządu – Fundację reprezentują dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§ 19

Zmian w statucie fundacji może dokonać Rada Fundacji.

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez działających zgodnie fundatorów fundacji.

 

§ 21

 1. Fundatorzy fundacji zachowują prawo do kontrolowania działalności fundacji, prawo członkostwa w organach fundacji, prawo zmiany statutu fundacji, prawo zatwierdzania uchwał fundacji w zakresie przewidzianym przepisami niniejszego statutu.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 © 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU