Mała Akademia Pasjonata Sztuki

 

Mała Akademia Pasjonata Sztuki

 

Sytuacja wyjściowa
Współczesna szkoła przestaje być wyłącznie placówką nauczającą i wyposażającą uczniów w wiedzę. Szkoła w coraz większym stopniu staje się ośrodkiem wszechstronnego oddziaływania wychowawczego na dzieci. Oddziaływania, którego celem jest nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętność działania intelektualnego, ale rozwijanie i kształtowanie jego zainteresowań i postawy społecznej, formowanie osobowości jednostki przygotowanej do pełnego życia.

Edukacja szkolna, wspierająca od początku nauczania rozwój psychospołeczny i emocjonalny uczniów, jest skutecznym narzędziem profilaktyki zachowań ryzykownych. Do tych umiejętności zalicza się m.in. umiejętności interpersonalne, podejmowanie decyzji, kierowanie swoimi emocjami, radzenie sobie ze stresem.

Wysoki poziom tych umiejętności daje młodemu człowiekowi mega – mechanizm ochronny, który redukuje działanie wielu czynników ryzyka, zachowań problemowych, jak również zaburzeń zdrowia psychicznego. Zwiększa on jednocześnie efektywność uczenia się i prawdopodobieństwo odniesienia przez uczniów sukcesów w życiu szkolnym i społecznym.

Dlaczego ,,Mała Akademia Pasjonata Sztuki’’ ?
,,Mała Akademia Pasjonata Sztuki’’ (MAPS) to zadania nastawione na rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów poprzez sztukę.
Wychodząc naprzeciw sytuacji wyjściowej, opracowaliśmy ,,Małą Akademię Pasjonata Sztuki’’, jako projekt nastawiony na rozwój umiejętności u dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

Trzymamy się teorii, że programy profilaktyczne skierowane do dzieci powinny być strukturalizowane (zakładające cykl kilku lub kilkunastu zajęć) i niekoniecznie muszą zawierać informacje odnoszące się wprost do substancji psychoaktywnych.

Dlatego też ,,Mała Akademia Pasjonata Sztuki’’, jako autorski projekt, nie zawiera tych treści. Natomiast w swoim założeniu stawia na rozwój umiejętności społecznych, rozwój kompetencji ucznia poprzez obcowanie z kulturą wysoką.

Nie zmienia to jednak faktu, że podczas realizacji zajęć prowadzona jest obserwacja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których czynniki chroniące przed popadaniem w zachowania ryzykowne są dużo słabsze aniżeli u dzieci z tzw. ,,normalnych’’ rodzin. W razie zaistniałej potrzeby w porozumieniu z pedagogiem szkolnym inicjujemy i podejmujemy krótkie interwencje profilaktyczne.

,,Mała Akademia Pasjonata Sztuki’’ poprzez swoje założenia wspiera szkołę w realizacji programu ,,wychowania przez sztukę’’ oraz przyczynia się budowania pozytywnego klimatu szkoły.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach
Warsztaty pn. „Mała Akademia Pasjonata Sztuki” są pomyślane w taki sposób, by skutecznie realizować cele profilaktyczne. Wykorzystują szereg złożonych działań edukacyjno - artystycznych. Są bardzo skuteczne ze względu na swój wielowątkowy, innowacyjny i twórczy charakter. Podnoszą wiedzę na temat czynników ryzyka (narkotyki, alkohol, brak pasji), ale nade wszystko wzmacniają czynniki chroniące poprzez kształtowanie twórczych postaw oraz rozwój kompetencji.
Udział dzieci w proponowanych warsztatach dostarcza im poczucia własnego udziału w procesy twórcze, co bez wątpienia wzmacnia budowę czynników chroniących, tak bardzo potrzebnych w profilaktyce uzależnień. 

Wybrana forma eksploracji treści profilaktycznych przyczynia się do podniesienia skuteczności oddziaływania zadania, a pozytywne emocje dostarczane poprzez muzykę, taniec i śpiew sprzyjają identyfikowaniu się młodych osób z ogólnym przekazem projektu.

Jesteśmy przekonani, że aktywizowanie dzieci w procesy profilaktyczne, daje im poczucie własnej partycypacji, stanowi silny walor modelujący jego zrozumienie i zaangażowanie.

Główne założenia
Główną ideą ,,Małej Akademii Pasjonata Sztuki’’ jest praktyczna i teoretyczna edukacja kulturalna dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki improwizowanej. Realizacja MAPS w swym scenariuszu przewiduje szereg działań interaktywnych, multimedialnych, praktycznych i teoretycznych, skoncentrowanych na rozwijaniu u dzieci umiejętności percepcji i zrozumienia sztuki. 

Działania edukacyjne w zakresie sztuki na wszystkich etapach rozwojowych dziecka, a także we wszystkich formach przekazu powinny mieć dwa cele. Pierwszy z nich musi wprowadzać w historyczny dorobek kultury i szeroko pojętej sztuki, jak również formować gust muzyczny młodego człowieka. Drugi zaś powinien być nastawiony np. na zajęcia muzyczne o charakterze ogólnorozwojowym.

Dlatego też część teoretyczna ,,Małej Akademii Pasjonata Sztuki’’ koncentruje się na przybliżeniu dzieciom historii jazzu, a część warsztatowa MAPS koncentruje się na edukacji artystycznej, realizowanej poprzez śpiew i zajęcia rytmiczne oraz kontakt z wirtualnym instrumentem.

Zajęcia odbywają się w cyklu pięciu dwugodzinnych warsztatów dla każdej wytypowanej do udziału grupy. Zalecana częstotliwość spotkań to 1 raz w tygodniu przez 5 kolejnych tygodni. Na interaktywny charakter warsztatów składają się następujące bloki edukacyjno – artystyczne: wykład wraz z prezentacją multimedialną, warsztaty rytmiczne wraz z improwizacją jazzową, warsztaty plastyczne (sztuki wizualne i animacje komputerowe na podstawie bajek muzycznych), pisanie rymowanych tekstów, a także elementy stricte edukacyjne, dotyczące zdrowia psychicznego, kultury i szeroko pojętej sztuki. 

Kto poprowadzi warsztaty?
Warsztaty prowadzone są przez Certyfikowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Specjalistę Psychoterapii Uzależnień - równocześnie pedagoga specjalnego i muzyka jazzowego.

Do kogo kierowane są warsztaty?
Warsztaty kierowane są do uczniów klas I, II, III szkół podstawowych.

Miejsce realizacji
Sugerowanym miejscem realizacji warsztatów jest świetlica szkolna bądź inne pomieszczenie wyposażone w projektor, ekran i żaluzje.

Rezultaty warsztatów
Poprzez udział w ,,Małej Akademii Pasjonata Sztuki’’ dzieci nabędą umiejętności improwizacji oraz tworzenia i śpiewania rymowanych tekstów, zaznajomią się z terminologią muzyczną i dekadami jazzu. Uczestnicy warsztatów rozwiną umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień publicznych.

Celem warsztatów jest:

  • Rozwijanie umiejętności słuchania i tworzenia muzyki.
  • Wprowadzenie dziecka w świat sztuki.
  • Rozwijanie umiejętności percepcji sztuki.
  • Inspirowanie do ekspresji przez sztukę.
  • Rozwój integracji poprzez zabawę.
  • Odreagowanie poprzez śpiew, krzyk i taniec.

Podstawy naukowe warsztatów
Ważnym i nieodłącznym elementem wszechstronnego wychowania człowieka jest sztuka. Dzięki niej możemy rozwijać procesy poznawcze, wzbogacać sferę uczuć, organizować proces prawidłowej percepcji, pobudzać wyobraźnię i kształtować postawy estetyczne.

Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa. 

Eksperyment i improwizacja to główne drogi do rozwoju artystycznego dzieci. Kontakt z muzyką i szeroko pojętą sztuką w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają bardzo istotny wpływ na kształtowanie się poczucia estetyki. 

To wtedy dzieci gromadzą doświadczenia, które będą istotne dla całego ich życia. Rozwijają wyobraźnię, uczą się tworzyć i reagować na nowe sytuacje.

Działania profilaktyczne powinny bazować na wzmacnianiu naturalnych procesów rozwoju potencjału i możliwości dzieci i młodzieży. Patrząc z tej perspektywy okres dojrzewania sprzyja nie tylko ujawnieniu się zachowań ryzykownych, ale i wzmacnianiu dążenia większości młodych ludzi do pozytywnego rozwoju.

Eksperci dostrzegają potrzebę masowego docierania z działaniami profilaktycznymi do wielu populacji: dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodziców oraz różnych grup zawodowych. Wśród skutecznych strategii profilaktyki uniwersalnej wymieniają m.in. aktywne kształtowanie przekazów kulturowych oraz wzmacnianie środowisk potencjalnie profilaktycznych w jego funkcji wychowawczej, w tym ruchy młodzieżowe i organizacje pozarządowe, określone grupy zawodowe, np. lekarze, nauczyciele, urzędnicy, ludzie mediów (K. Wojcieszek, 2006).

Doświadczenia Fundacji Green
Z wieloletnich doświadczeń popartych badaniami wiemy, że tradycyjne formy profilaktyki są ważne, jednak uczniowie oczekują komunikacji w języku młodych. Dlatego właśnie wybrana strategia treści profilaktycznych przyczyni się do podniesienia skuteczności oddziaływania zadania, a pozytywne emocje oraz muzyka będą sprzyjały identyfikowaniu się młodych osób z ogólnym przekazem projektu.

Z badań prowadzonych przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green wynika, że aktywizowanie form profilaktyki odnosi znacznie większy efekt niż tradycyjne formy pozostawiające ucznia w pozycji biernego słuchacza.

Kontakt w sprawie warsztatów:
maps@fundacjagreen.org

 

 © 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU