Aktualności

 

Roy Bennet w Vertigo

2016-09-10

 Ju?? 1 pa??dziernika w Vertigo Jazz Klubie we Wroc??awiu zaprezentuje si? Roy Bennet Group. Projekt to autorski band Krzysztofa Witkowskiego, który do wspó??pracy zaprosi?? m.in.: wokalist? Roya Benneta.

Bennett to rodowity Jamajczyk na co dzie?? mieszkaj?cy w Londynie.  Jego styl i sceniczna ekspresja wyra??nie nawi?zuj? do muzycznych tradycji Jamajki, muzyki funkowej spod znaku Jamesa Browna, soulu czy R&B. Niezwyk??a ??ywio??owo???, charyzma i ogromna pozytywna energia wokalisty emanuje na ca??y band, który podczas koncertów tworzy na scenie prawdziwy muzyczny dynamit. To w??a??nie poj?cie najtrafniej charakteryzuje t? polsko - angielsk? formacj?, której frontmanem jest oczywi??cie Roy Bennet. Oprócz Bennetta Krzysztof do wspó??pracy zaprosi?? znacz?cych w Polsce muzyków, a s? nimi: Grzegorz Daro?? –  Muzyk, kompozytor, producent i oczywi??cie w sk??adzie tym perkusista. Kolejnym fachowcem w Roy Bennet Group jest gitarzysta Tomasz Pacanowski. Na instrumentach klawiszowych gra? b?dzie Artur Florkowski, to w??a??nie jego piosenka „Love in Your Eyes” zosta??a doceniona przez Marka Nied??wiedzkiego i znalaz??a si? w 10 wydaniu  sk??adanki „Smooth Jazz Cafe”.

Pe??n? energii sekcj? d?t? tym razem tworzy? b?dzie ma????e??stwo, w sk??ad którego wchodz? ?: Karolina Pernal, zagra na saksofonach ró??nych i flecie oraz kierownik sekcji d?tej, muzyk, kompozytor i aran??er w tym zwi?zku puzonista Bartosz Pernal. W chórkach natomiast za??piewaj? wierni Roy Bennet Group - Kasia Mirowska oraz Marcin Wawrzynowicz.

Muzyka Roy Bennet Group to energetyczna mieszanka muzyki funk, reggae, soul i r&b z przejawiaj?c? si? w aran??acjach harmoni? jazzow?. Prezentowany podczas koncertu repertuar gwarantuje prawdziwy, dziewi??dziesi?ciominutowy show, podczas którego wykonywane s? autorskie kompozycje z rekomendowanego przez Marka Nied??wieckiego i „radiow? trójk?” albumu ,,Positive – Energy’’ oraz covery utworów najwi?kszych s??aw, np. Jamesa Browna czy Boba Marleya. Ju?? od pocz?tku istnienia Roy Bennet Group znajduje ??yczliwo??? i ogromne zainteresowanie mediów udowadniaj?c, ??e z tak? muzyk? mo??na dotrze? do szerokiej grupy odbiorców w Polsce. To równie?? dowód na to, ??e d??wi?ki w stu procentach grane na ??ywo nios? w sobie niesamowit? moc i energi?.

Wroc??aw 01.10.2016
VERTIGO JAZZ CLUB & RESTAURANT, O??awska 13, g. 19:00
Bilety do nabycia w Klubie
vertigojazz.pl 

W Starej Kopalni profilaktyka dla m??odych

2016-05-19

Ju?? po raz drugi ,,Twórczy Nie - Zale??ni’’ zawitaj? do Wa??brzycha. Ubieg??oroczna realizacja spotka??a si? z zainteresowaniem uczestnicz?cej w przedsi?wzi?ciu m??odzie??y i pedagogów.
W tym roku wa??brzyscy gimnazjali??ci uczestniczy? b?d? w akcji artystycznej ???cz?cej w sobie dzia??ania twórcze oraz profilaktyk? uniwersaln? (jako strategi? wiod?c?) oraz profilaktyk? alternatyw (jako strategi? uzupe??niaj?c?). Cho? proponowana akcja nie jest wpisana do bazy rekomendowanych programów profilaktycznych to z prowadzonych obserwacji mo??na wnioskowa?, ??e w??a??nie twórcza forma przekazu informacji, jest dzia??aniem trafionym w dziesi?tk?.
Jeste??my spe??nieni, ??e i w tym roku mo??emy powtórzy? akcj? dla wa??brzyskiej m??odzie??y a sta??o si? to mo??liwe dzi?ki zainteresowaniu Pana Prezydenta Miasta Wa??brzycha, który zleci?? nam realizacj? niniejszej edycji. Z uwagi, ??e zadanie  jest wspó??finansowane ze ??rodków Gminy Wa??brzych, ju?? 3 czerwca uczniowie wa??brzyskich gimnazjów b?d? mogli wzi?? udzia?? w niepowtarzalnym projekcie muzyczno-profilaktycznym  ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’. Realizacja o godz. 10:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia / Klub Muzyczny Montowania, ul. Wysockiego 29.
G??ównym celem projektu jest kszta??towanie, w??ród m??odzie??y, postawy ??ycia wolnego od ??rodków psychoaktywnych poprzez wzmocnienie czynników chroni?cych przed popadaniem w zachowania ryzykowne. Zaplanowane spotkanie to umiej?tne po???czenie skutecznych metod profilaktyki uzale??nie??, przyst?pnie przekazanej wiedzy teoretycznej, oraz muzyki, która stanowi najlepsz? form? komunikacji z m??odzie??? i wyzwala w niej silne pozytywne emocje.
Uczestnicy projektu poszerz? swoj? wiedz? na temat zagro??e?? i skutków u??ywania substancji psychoaktywnych. Poza wyk??adem przeprowadzonym przez Certyfikowanego Specjalist? Terapii Uzale??nie?? gimnazjali??ci otrzymaj? specjalnie opracowany folder, w którym zamieszczone zostan? informacje na temat zagro??e?? p??yn?cych z za??ywania substancji psychoaktywnych. Informacjami tymi b?d? mogli podzieli? si? z rodzicami, opiekunami, jak i kolegami. Poza cz???ci? edukacyjn? czeka jeszcze na m??odych uczestników atrakcja muzyczna, bowiem specjalnie dla potrzeb projektu zaproszenie przyj??? brytyjski wokalista Roy Bennett. Wykona on, wraz z grup? licz?cych si? w Polsce muzyków, koncert prezentuj?cy przeboje najwi?kszych artystów zmar??ych przedwcze??nie wskutek nadu??ywania lub przedawkowania narkotyków i alkoholu. Razem z nim zagraj?: na gitarze Tomasz Pacanowski (graj?cy na co dzie?? m.in. w zespole Sidneya Polaka), na saksofonach Wies??aw Mekka, na pianie Artur Florkowski, na perkusji Grzegorz Daro??, na basie Krzysztof Witkowski, na tr?bce Marcin Fic.  W chórkach za??piewaj? znakomici wokali??ci - Katarzyna Mirowska oraz Marcin Wawrzynowicz. Ostatnia cz???? spotkania przys??u??y si? integracji. Podczas niej bowiem, uczestnicz?ca w projekcie m??odzie??, zaprezentuje si? na scenie przy wspó??udziale profesjonalistów. Ta cz???ci programu przebiegnie pod has??em: „Wci?ga nas twórczo???. Narkotyki i alkohol nie’’. Podczas jej trwania m??odzie?? zostanie wci?gni?ta do wspólnej zabawy z wyst?puj?cymi artystami. Wspólne warsztaty muzyczno – rytmiczne sprzyja? b?d? nie tylko integracji, ale b?d? te??, jako element muzykoterapii, s??u??y? rozbudzeniu kreatywno??ci oraz odreagowaniu napi?cia i stresu. Program ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’ stwarza mo??liwo??? lansowania m??odych na prawdziwej scenie. Dlatego te?? przygotowuj?c si? do realizacji wydarzenia rozpoczynamy akcj? w szko??ach pt. „UMIESZ ?PIEWA?, GRA? LUB TA??CZY? Z U??YWKAMI ZACZNIJ WALCZY?''. Co zrobi? aby zaprezentowa? swoj? twórczo??? przed grup? rówie??ników? Prosimy o zg??oszenia uczniów, którzy chcieliby zaprezentowa? swoje umiej?tno??ci artystyczne (plastyczne, filmowe, kabaretowe, muzyczne, fotograficzne lub inne) w temacie walki z uzale??nieniami do pedagogów szkolnych. Zg??oszenia od pedagogów przyjmujemy za po??rednictwem maila rekrutacja@fundacjagreen.org

Zaprezentuj si? na profesjonalnej scenie - plakat

Tw??rcza ?widnica bez uzale??nie??.

2016-05-14

M??odzie?? ze ?widnicy we??mie udzia?? w projekcie „Twórczy Nie – Zale??ni”!
Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN organizuje wspólnie z Urz?dem Miejskim w ?widnicy program profilaktyki uzale??nie?? skierowany w szczególno??ci do m??odzie??y, ale te?? do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Projekt promuje postawy zwi?zane z ??yciem wolnym od uzale??nie?? w nietypowy, dostosowany do m??odego odbiorcy, sposób. Przedsi?wzi?cie obejmuje wiele zintegrowanych dzia??a?? artystycznych i edukacyjnych, maj?cych na celu promowanie trze??wego i twórczego stylu ??ycia, jako alternatywy wobec uzale??nie??. Cz???? pierwsza – teoretyczna, w szczególno??ci po??wi?cona jest edukacji na temat zagro??e?? p??yn?cych z brania narkotyków i picia alkoholu. Cz???? druga – warsztatowa, to aktywizacja m??odych ludzi do wyra??ania samych siebie poprzez sztuk?. Spotkanie zyska na atrakcyjno??ci, gdy?? na m??odych ??widniczan czeka znakomity koncert brytyjskiego wokalisty Roya Bennetta. Wykona on, wraz z grup? licz?cych si? w Polsce muzyków, koncert prezentuj?cy przeboje najwi?kszych artystów zmar??ych przedwcze??nie wskutek nadu??ywania lub przedawkowania narkotyków i alkoholu. ,,Wci?ga nas twórczo???. Narkotyki i alkohol nie’’ to kolejne dzia??anie integracyjne maj?ce na celu zaanga??owana m??odzie??y do wykonania zabaw muzyczno - rytmicznych, które b?d? sprzyja? nie tylko integracji, rozbudzeniu kreatywno??ci, ale i  odreagowaniu napi?cia i stresu. To nie wszystkie za??o??enia przewidziane w spotkaniu albowiem program ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’ stwarza mo??liwo??? lansowania m??odych na prawdziwej scenie. Dlatego te?? przygotowuj?c si? do realizacji wydarzenia rozpoczynamy akcj? w szko??ach pt. „UMIESZ ?PIEWA?, GRA? LUB TA??CZY? Z U??YWKAMI ZACZNIJ WALCZY?''. Co zrobi? aby zaprezentowa? swoj? twórczo??? przed grup? rówie??ników? Prosimy o zg??oszenia uczniów, którzy chcieliby zaprezentowa? swoje umiej?tno??ci artystyczne (plastyczne, filmowe, kabaretowe, muzyczne, fotograficzne lub inne) w temacie walki z uzale??nieniami do pedagogów szkolnych. Zg??oszenia od pedagogów przyjmujemy za po??rednictwem maila rekrutacja@fundacjagreen.org

Zaprezentuj si? na profesjonalnej scenie - plakat

ROY BENNETT - WULKAN POZYTYWNEJ ENERGII

2016-05-13

Zapraszamy na cykl czterech koncertów Roy Bennet Group w Zgorzelcu, Wa??brzychu, ?widnicy i Wroc??awiu.

Wokalista zespo??u to rodowity Jamajczyk na co dzie?? mieszkaj?cy w Londynie.  Jego styl i sceniczna ekspresja wyra??nie nawi?zuj? do muzycznych tradycji Jamajki, muzyki funkowej spod znaku Jamesa Browna, soulu czy R&B.
Niezwyk??a ??ywio??owo???, charyzma i ogromna pozytywna energia wokalisty emanuje na ca??y band, który podczas koncertów tworzy na scenie prawdziwy muzyczny dynamit. To w??a??nie poj?cie najtrafniej charakteryzuje t? polsko - angielsk? formacj?, której frontmanem jest oczywi??cie Roy Bennett. Liderem zespo??u jest jednak jego basista Krzysztof Witkowski - pomys??odawca i za??o??yciel tego wyj?tkowego, w naszej rodzimej przestrzeni muzycznej, projektu. Jesieni? ubieg??ego roku K. Witkowski uhonorowany zosta?? nagrod? Marsza??ka Województwa Dolno??l?skiego za wybitne osi?gni?cia w dziedzinie kultury, w tym równie?? za propagowanie sztuki jazzowej na stworzonym i kierowanym przez siebie Mi?dzynarodowym Festiwalu „Ha??da Jazz” w Bogatyni, który w tym roku b?dzie mia?? ju?? sw? IX ods??on?. Oprócz Bennetta Krzysztof do wspó??pracy zaprosi?? znacz?cych w Polsce muzyków:
Grzegorz Daro?? perkusja.  Muzyk, kompozytor, producent. Jest kierownikiem muzycznym zespo??u Justyny Steczkowskiej.
Tomasz Pacanowski – gitara. Na co dzie?? gra w zespo??ach Sidneya Polak oraz Ró??ach Europy.
Artur Florkowski – instrumenty klawiszowe. To w??a??nie jego piosenka „Love in Your Eyes” zosta??a doceniona przez Marka Nied??wiedzkiego i znalaz??a si? w 10 wydaniu  sk??adanki „Smooth Jazz Cafe”. Pe??n? energii sekcj? d?t? stanowi?: Wies??aw Mekka (saksofony) oraz Marcin Fic (tr?bka). W chórkach natomiast ??piewaj? znakomici wokali??ci - Katarzyna Mirowska oraz Marcin Wawrzynowicz.
Muzyka Roy Bennet Group to energetyczna mieszanka muzyki funk, reggae, soul i r&b z przejawiaj?c? si? w aran??acjach harmoni? jazzow?. Prezentowany podczas koncertu repertuar gwarantuje prawdziwy, dziewi??dziesi?ciominutowy show, podczas którego wykonywane s? autorskie kompozycje z rekomendowanego przez Marka Nied??wieckiego i „radiow? trójk?” albumu ,,Positive – Energy’’ oraz covery utworów najwi?kszych s??aw, np. Jamesa Browna czy Boba Marleya. Ju?? od pocz?tku istnienia Roy Bennet Group znajduje ??yczliwo??? i ogromne zainteresowanie mediów udowadniaj?c, ??e z tak? muzyk? mo??na dotrze? do szerokiej grupy odbiorców w Polsce. To równie?? dowód na to, ??e d??wi?ki w stu procentach grane na ??ywo nios? w sobie niesamowit? moc i energi?.

www.roybennettgroup.com

Harmonogram koncertów:

Zgorzelec 31.05.2016
HOTEL PAW?OWSKI,   Reymonta 37, godz.19.00
Przedsprzeda?? biletów w recepcji hotelu / tel
. 75 775 55 74
www.hotel-pawlowski.pl

Wa??brzych 01.06.2016
 KLUB A`PROPOS, Wieniawskiego 82, godz. 19.00
Przedsprzeda?? biletów w recepcji hotelu / te
l. 74 840 40 49; 500 296 755
www.aproposclub.pl

?widnica 02.06.2016
SALA TEATRALNA ?OK  Rynek 43, g. 19:00
Przedsprzeda?? biletów w Informacji Turystycznej, Rynek/Wewn?trzna 2, tel. 74 852 02 90 

www.sok.com.pl

Wroc??aw 03.06.2016
VERTIGO JAZZ CLUB & RESTAURANT, O??awska 13, g. 20:30
Wst?p wolny / tel. 71 335 21 29
vertigojazz.pl 


Tw??rczy Nie-Zale??ni z Royem Bennettem w Obornikach ?l?skich

2016-05-12

Dzi?ki uprzejmo??ci Pana Arkadiusza Poprawy, burmistrza Obornik ?l?skich, ju?? 31 maja w sali widowiskowej Obornickiego O??rodka Kultury uczniowie gimnazjów b?d? mogli wzi?? udzia?? w niepowtarzalnym projekcie muzyczno-profilaktycznym  ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’.
Dzia??anie to jest realizacj? celów Fundacji Promocji Muzyki i Terapii Green, która promuje muzyk? jako skuteczne narz?dzie oddzia??ywa?? profilaktycznych i terapeutycznych, od wielu lat znajduj?ce zastosowanie w profesjonalnych programach terapii psychologicznej i rehabilitacji. G??ównym celem projektu jest kszta??towanie, w??ród m??odzie??y, postawy ??ycia wolnego od ??rodków psychoaktywnych poprzez wzmocnienie czynników chroni?cych przed popadaniem w zachowania ryzykowne. Zaplanowane spotkanie to umiej?tne po???czenie skutecznych metod profilaktyki uzale??nie??, przyst?pnie przekazanej wiedzy teoretycznej, oraz muzyki, która stanowi najlepsz? form? komunikacji z m??odzie??? i wyzwala w niej silne pozytywne emocje. Uczestnicy projektu poszerz? swoj? wiedz? na temat zagro??e?? i skutków u??ywania substancji psychoaktywnych. Poza wyk??adem przeprowadzonym przez Certyfikowanego Specjalist? Terapii Uzale??nie?? gimnazjali??ci otrzymaj? specjalnie opracowany folder, w którym zamieszczone zostan? informacje na temat zagro??e?? p??yn?cych z za??ywania substancji psychoaktywnych. Informacjami tymi b?d? mogli podzieli? si? z rodzicami, opiekunami, jak i kolegami. Poza cz???ci? edukacyjn? czeka jeszcze na m??odych uczestników atrakcja muzyczna, bowiem specjalnie dla potrzeb projektu zaproszenie przyj??? brytyjski wokalista Roy Bennett. Wykona on, wraz z grup? licz?cych si? w Polsce muzyków, koncert prezentuj?cy przeboje najwi?kszych artystów zmar??ych przedwcze??nie wskutek nadu??ywania lub przedawkowania narkotyków i alkoholu. Razem z nim zagraj?: na gitarze Tomasz Pacanowski (graj?cy na co dzie?? m.in. w zespole Sidneya Polaka), na saksofonach Wies??aw Mekka, na pianie Artur Florkowski, na perkusji Mateusz Maniak, na basie Krzysztof Witkowski, na tr?bce Marcin Fic.  W chórkach za??piewaj? znakomici wokali??ci - Katarzyna Mirowska oraz Marcin Wawrzynowicz. Wi?kszo??? z nich bra??a udzia?? w nagraniu p??yty „Positive Energy”, która uzyska??a rekomendacj? Marka Nied??wiedzkiego. Ostatnia cz???? spotkania przys??u??y si? integracji. Podczas niej bowiem, uczestnicz?ca w projekcie m??odzie??, zaprezentuje si? na scenie przy wspó??udziale profesjonalistów. Ta cz???ci programu przebiegnie pod has??em: „Wci?ga nas twórczo???. Narkotyki i alkohol nie’’. Podczas jej trwania m??odzie?? zostanie wci?gni?ta do wspólnej zabawy z wyst?puj?cymi artystami. Wspólne warsztaty muzyczno – rytmiczne sprzyja? b?d? nie tylko integracji, ale b?d? te??, jako element muzykoterapii, s??u??y? rozbudzeniu kreatywno??ci oraz odreagowaniu napi?cia i stresu. Program ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’ stwarza mo??liwo??? lansowania m??odych na prawdziwej scenie. Dlatego te?? przygotowuj?c si? do realizacji wydarzenia rozpoczynamy akcj? w szko??ach pt. „UMIESZ ?PIEWA?, GRA? LUB TA??CZY? Z U??YWKAMI ZACZNIJ WALCZY?''. Co zrobi? aby zaprezentowa? swoj? twórczo??? przed grup? rówie??ników? Prosimy o zg??oszenia uczniów, którzy chcieliby zaprezentowa? swoje umiej?tno??ci artystyczne (plastyczne, filmowe, kabaretowe, muzyczne, fotograficzne lub inne) w temacie walki z uzale??nieniami do pedagogów szkolnych. Zg??oszenia od pedagogów przyjmujemy za po??rednictwem maila rekrutacja@fundacjagreen.org

Zaprezentuj si? na profesjonalnej scenie - plakat

1 .. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 .. 18

© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU