Aktualności

 

Niech dla Pa??stwa gra muzyka przez rok ca??y

2016-12-23

Pragniemy serdecznie podzi?kowa? 
za zaufanie i wspó??prac? w 2016 roku
wszystkim naszym Darczy??com, Partnerom
I Przyjacio??om.

Niech dla Pa??stwa gra muzyka przez rok ca??y,
a w noc wigilijn?, w blasku ??wiec
melodia kol?d p??ynie w mrok.

Niech Wam przyniesie rado??ci moc 
i wiele szcz???cia w Nowy 2017 Rok.
Sk??adamy ??yczenia spokojnych i radosnych
?wi?t Bo??ego Narodzenia
Merry Christmas and Happy New Year!  

Dziewi?ta edycja festiwalu Ha??da Jazz z Tomaszem Sta??ko na czele

2016-11-28

Dziewi?ta edycja Festiwalu Ha??da Jazz - Bogatynia 2016 za nami. Pi?? festiwalowych pozycji postawi??o na edukacj? muzyczn? milusi??skich, elektroniczne brzmienie, najlepsz? improwizacj? jazzow?, klasyk? jazzu oraz na ??wiatowy poziom z wirtuozeri? gry mistrza Sta??ko. Tradycyjnie Festiwal odby?? si? w Bogaty??skim O??rodku Kultury w dniach 24-26 listopada 2016 roku. W zaledwie trzy dni mi??o??nicy improwizacji jazzowych uczestniczyli w ró??norodnym podej??ciu do sztuki rodem z Nowego Orleanu. Tegoroczna edycja festiwalu rozpocz???a si? Ma??? Akademi? jazzu (MAJ), czyli projektem muzycznym skierowanym do przedszkolaków. Wyk??adowcami tegorocznej Ma??ej Akademii Jazzu byli Anna Rejda – wokalistka, Karolina Pernal – saksofonistka i flecistka, Marcin Fic – tr?bacz, Kamil Abt – gitarzysta, Mateusz Maniak – perkusista i Krzysztof Witkowski – gitarzysta basowy (twórca ,,Ha??da Jazz’’).

  Ka??dy z artystów zaprezentowa?? milusi??skim instrument, na którym gra?? oraz opowiedzia?? o jego roli w zespole. Ponadto dzieci przyswoi??y wiedz? na temat dzielenia ca??ej nuty na warto??ci mniejsze. Jako symbol nuty ca??ej nuty milusi??scy otrzymali jab??ko, które równie?? mo??na podzieli? na cz???ci mniejsze. Przedszkolaki otrzyma??y instrukcj? obs??ugi jab??uszka, czyli z sugesti? podzielenia si? nim z rodzicami i rodze??stwem. Warsztaty zako??czy??y si? wspólnym wykonaniem przez dzieci i artystów utworu "When  the Saints Go Marching In".

  Pierwszy festiwalowy dzie?? zako??czy?? wieczorny koncert Ilony Dami?ckiej - pianistki, wokalistki, kompozytorki, absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach wydzia??u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, która zaprezentowa??a mocne i energetyczne brzmienie w ??rodkowym nurcie jazzu. Artystce towarzyszyli uznani muzycy polskiej sceny jazzowej tacy jak: Piotr Lema??czyk (kontrabas) i Przemys??aw Jarosz (perkusja). W festiwalowy pi?tek scena jazzowej ha??dy prezentowa??a premier? nowego albumu MONTE ALBÁN, który ukaza?? si? pod koniec pa??dziernika 2016.

 Koncert saksofonisty Adama Piero??czyka z zespo??em przeniós?? zebranych go??ci w muzyczna podró??, ukazuj?c nowoczesne podej??cie do muzyki, znajduj?c miejsce dla elektronicznych eksperymentów, free jazzowej improwizacji oraz niesfornych, synkopowanych rytmów. Wykonane przez formacje saksofonisty dzie??o przenios??o zgromadzon? publiczno??? do jednego z najbardziej enigmatycznych miejsc na ??wiecie, jakim jest Monte Albán. Muzycy prezentuj?c program koncertu podj?li prób? opisania d??wi?kiem historycznej zabudowy, olbrzymiego tarasu sprzed wieków (wielko??ci ok. sze???dziesi?ciu stadionów pi??karskich) kojarz?cej si? raczej archaicznym portem lotniczym, przeznaczonym dla statków kosmicznych lub makieta do filmu science-fiction. W towarzystwie Adama Piero??czyka wyst?pili Robert Kubiszyn – gitarzysta basowy oraz John B. Arnold – rdzenny nowojorczyk.

Pi?tkowy wieczór zako??czy?? sie koncertem znakomitego duetu tj. Anny Rejdy  (wokalistki) i Kamila Abta (gitarzysty). Wykonany przez nich program ,,??yczenie’’ zawiera?? m.in.: jazzowe interpretacje Chopina.  Prawdziwa uczta jazzowa na najwy??szym, ??wiatowym poziomie czeka??a na wszystkich w sobotni, fina??owy juz wieczór. Tak te?? zwie??czeniem tegorocznej

,,Ha??dy Jazz’’, ale niew?tpliwie równie?? wydarzeniem muzycznym roku by?? koncert legendarnego, uznanego na ??wiecie Tomasza Sta??ko, który zaprezentowa?? si? ze sk??adem m??odych, polskich, wybitnych artystów, jakimi s?: ?ukasz Ojdana (fortepian), Maciej Garbowski (kontrabas) oraz Krzysztof Gradziuk (perkusja).

 Prezentowany program  znalaz?? równie?? miejsce dla utworów z albumu ,,Wis??awa’’ muzyki, która z najg???bszym uznaniem Tomasz Sta??ko zadedykowa?? pami?ci Wis??awy Szymborskiej. Niepowtarzalne d??wi?ki tr?bki mistrza wytworzy??y magie i w sposób widoczny wywo??a??y magiczne wzruszenie publiczno??ci. Wzruszenie by??o jednak obopólne, bo dozna?? go zarówno sam Tomasz Sta??ko. Krzysztof Witkowski (twórca festiwalu) wraz z Dorot? Bojakowsk? (Przewodnicz?ca Rady Miasta i Gminy) wr?czyli Tomaszowi Sta??ko pami?tkowe pióro z grawerem ,,z wyrazami szacunku i uznania’’. Ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy pióro stanowi??o symbol zapisanych w sercach bogatynian wspomnie??, kiedy to Tomasz Sta??ko przekaza?? na licytacj? tr?bk?, która zosta??a sprzedana za 36 000 z??. Dochód ze sprzeda??y tr?bki trafi?? za po??rednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej do poszkodowanych w powodzi mieszka??ców Bogatyni. Miniona edycja Mi?dzynarodowego Festiwalu Ha??da Jazz Bogatynia 2016 po raz kolejny pokaza??a, ze publiczno??? jest otwarta na nowe muzyczno-jazzowe propozycje oraz sprawi??a, ze festiwal ponownie mo??na uzna? za bardzo udany. Udzia?? Tomasza Sta??ko w tegorocznym wydarzeniu niew?tpliwie wzmocni?? wizerunek i tak ju?? rozpoznawalnej na jazz festiwalowej arenie marki przedsi?wzi?cia kulturalnego, jakim jest bogaty??ski festiwal.

Tomasz Sta??ko Band na Ha??da Jazz w Bogatyni.

2016-11-03

Z przyjemno??ci? zapraszamy mi??o??ników synkopowanych rytmów na dziewi?t? ju?? ods??on? mi?dzynarodowego festiwalu „Ha??da Jazz”, którego realizacj? zaplanowali??my w dniach 24 - 26 listopada br.  

Tegoroczne wydarzenie wzmocni wizerunek i tak ju?? rozpoznawalnej na jazzfestiwalowej arenie marki przedsi?wzi?cia kulturalnego, jakim jest bogaty??ski festiwal.  

Zapewne ,,Ha??da Jazz’’ nigdy nie dorówna projektom jazzowym jak ,,Jazz nad Odr?’’ czy ,,Jazztopad’’ ale zdecydowanie bez ujmy dla swej szaty na równi z najwi?kszymi festiwalami na ??wiecie popularyzuje sztuk? improwizowan?.  

 

 

W3SchoolsLiczy si? jako??? a nie ilo???, z takiego za??o??enia wyszli??my tworz?c program artystyczny tegorocznej edycji. Mamy tylko pi?? festiwalowych pozycji, nie mniej jednak ka??da z nich w sposób zaplanowany niesie jakie?? przes??anie. Najwa??niejszym z nich jest edukacja muzyczna dzieci, dla których to w??a??nie przygotowali??my Ma??? Akademi? Jazzu (MAJ), która otworzy tegoroczny festiwal. Wyk??adowcami tegorocznej Ma??ej Akademii Jazzu b?d? Anna Rejda – wokalistka, Karolina Pernal – saksofonistka i flecistka, Marcin Fic – tr?bacz, Kamil Abt – gitarzysta, Mateusz Maniak – perkusista i Krzysztof Witkowski – gitarzysta basowy (twórca ,,Ha??da Jazz’’).

 


W3Schools Kolejnym programowym za??o??eniem, nios?cym w sobie ukryte przes??anie jest koncert wieczorny Ilony Dami?ckiej - pianistki, wokalistki, kompozytorki, absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach wydzia??u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W swoim dorobku artystycznym ma 3 p??yty: Hurry Up, oraz Fifth Side – Femalae Jazz Band DVD/CD, Monk's Midnight. Wyst?py na licznych festiwalach w Polsce i za granic?, III Miejsce na Konkursie kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy w 1999 roku, za utwór Bossa For Bosa.

Muzyka tria Ilony Dami?ckiej  charakteryzuje mocne, energetyczne brzmienie w ??rodkowym nurcie jazzu.  Kompozycje oparte s? na wyrazistych motywach, wprowadzaj?cych s??uchaczy w pogodny nastrój.  Podczas koncertu us??yszymy autorskie utwory wokalno instrumentalne jak i wybrane standardy jazzowe. Artystce towarzyszy? b?d? uznani muzycy Polskiej Sceny Jazzowej tacy jak: Piotr Lema??czyk (kontrabas) i Przemys??aw Jarosz (perkusja).

Jednym s??owem, koncert Ilony Dami?ckiej to wigilia do pi?tkowo – sobotniego wydarzenia, albo jak kto zechce Du??a Akademia Jazzu.

Pi?tkowy festiwalowy wieczór to podró?? przez muzyk? improwizowan? w po???czeniu z elektronik?.

W3SchoolsADAM PIERO??CZYK TRIO, polsko – ameryka??ski sk??ad, wykona na bogaty??skiej scenie kompozycje z nowego albumu MONTE ALBÁN, który ukaza?? si? pod koniec pa??dziernika 2016. Poza wybitnym saksofonist? wyst?pi? równie?? Robert Kubiszyn, który zagra na  gitarze basowej oraz John B. Arnold – rdzenny nowojorczyk - to nie tylko wnuk s??ynnego autora ??wiatowej s??awy standardów jazzowych Hoagy Carmichaela (Stardust, Skylark, The Nearness of You), ale przede wszystkim ekscytuj?cy i energetyczny perkusista, który ci?gle rozwija swój muzyczny j?zyk. Wspó??pracowa?? z takimi artystami jak: Chet Baker, Lee Konitz, Kenny Garrett, Greg Osby, John Abercrombie, Matthew Garrison, John Pattitucci, Reggie Washington.

 

W3SchoolsKolejn? pozycj? pi?tkowego wieczoru b?dzie koncert znakomitego duetu tj. Anny Rejdy (wokalistki) i Kamila Abta (gitarzysty). Wykonywany program ,,??yczenie’’ zawiera jazzowe interpretacje Chopina.

 

 

 

 

A w Sobot? ? Polski sk??ad o ??wiatowej renomie. Tomasz Sta??ko w Bogatyni.   W3Schools

Mistrz Sta??ko zagra na tr?bce a towarzyszy? mu b?d? ?ukasz Ojdana  – fortepian, Maciej Garbowski – kontrabas, Krzysztof Gradziuk – perkusja.

Wed??ug tygodnika The New Yorker "jeden z najbardziej oryginalnych i nowatorskich tr?baczy jazzowych ??wiata”. Ton jego tr?bki i wyj?tkowe kompozycje, stanowi? o jego legendzie i niepodwa??alnej pozycji na  ??wiatowej scenie. Od lat nagrywa dla presti??owej monachijskiej wytwórni ECM, którejnak??adem ukaza??y si? m.in. takie albumy, jak “Balladyna” , “Soul of Things”, “Dark Eyes” (muzyka z tej p??yty jest wykorzystana w ameryka??skim serialu “Homeland”), czy “Wis??awa” - dedykowana noblistce Wis??awie Szymborskiej, z któr? Sta??ko te?? mia?? honor wspó??pracowa?.

Zosta?? nagrodzony wieloma wyró??nieniami, m.in: European Jazz Prize; nagrod? Francuskiej Akademii Jazzu: honorow? nagrod? krytyków muzycznych - ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’; Z??otym Fryderykiem; Paszportem Polityki; wysokimi odznaczeniami pa??stwowym: Krzy??em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, krzy??em Komandorskim z Gwiazd? Orderu Odrodzenia Polski. Na równi z tymi znamienitymi nagrodami mo??na postawi? fakt, ??e Sta??ko i jego utwór “Suspended Night / Variation VIII” znalaz?? si? w p??ytowej antologii / kompendium jazzu, stworzonej przez najwi?kszy na ??wiecie kompleks edukacyjno-badawczy, ameryka??ski Instytut Smithsona. Na ponad 100 zebranych tam utworów, zaledwie garstka to nagrania europejczyków, a idea tej publikacji to prezentacja najwi?kszych legend i innowatorów w historii jazzu. Ale by? mo??e jeszcze wi?kszym wyró??nieniem jest to, ??e muzyk? Tomasza Sta??ko s??ucha Harry Bosch, znany ze swojego doskona??ego gustu muzycznego detektyw z powie??ci jednego z najbardziej popularnych pisarzy krymina??ów, Michaela Connelly’ego.

W powie??ci “Dziewi?? smoków" Harry Bosch ??cigaj?c przest?pców, jak zwykle s??ucha w samochodzie muzyki. "Dzi?? wype??ni?? go muzyk? swojego najnowszego odkrycia. Tomasz Sta??ko by?? polskim tr?baczem, który brzmia?? jak duch Milesa Davisa. Jego tr?bka gra??a ostro, a zarazem rzewnie. To by??a ??wietna muzyka do prowadzenia inwigilacji. Pozwala??a Boschowi zachowa? czujno???. (…) O szesnastej Bosch w???czy?? p??yt? "Soul of Things" i uzna??, ??e nawet Miles musia??by uzna? geniusz Tomasza Sta??ki".

Ogromn? si??? Tomasza Sta??ko jest intuicja i talent przy dobieraniu sk??adu swoich zespo??ów. Niedawno uwag? tr?bacza zwróci??a grupa utalentowanych muzyków, w sk??adzie: ?ukasz Ojdana na fortepianie, Maciej Garbowski na kontrabasie, Krzysztof Gradziuk na perkusji (na codzie?? - RGG Trio).


24 i 25 listopada wst?p na koncerty festiwalowe jest wolny 

26 listopada wst?p na koncert Tomasz Sta??ko Band jest biletowany.

Bilety w przedsprzeda??y w kasie Bogaty??skiego O??rodka Kultury

informacje: tel. 75 7732 522

cena biletów: w przedsprzedazy od 40 do 80 z??, w dniu koncertu od 60 do 100 z??.

> Ceny biletów i plan widowni <

> Zobacz plakat <


Tw??rczy Nie ?? Zale??ni ponownie w ?widnicy

2016-09-15

W czerwcu br. mieli??my przyjemno??? realizacji przedsi?wzi?cia pn. ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’ a?? w czterech miastach a by??y to Oborniki ?l?skie, Bogatynia, Wa??brzych i ?widnica.

Przedsi?wzi?cie spotka??o si? z pozytywnym odbiorem zarówno przez uczniów jak i ich opiekunów. Zdecydowana wi?kszo??? m??odzie??y bior?cej udzia?? w ewaluacyjnym badaniu uzna??a projekt za bardziej ciekawy ani??eli inne formy profilaktyki uzale??nie??.

Projekt ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’ znalaz?? równie?? uznanie w??adz ?widnicy co prze??o??y??o si? na fakt, ??e ju?? 3 pa??dziernika zaprezentujemy nasz? akcj? kolejnym m??odym ??widniczanom.

 

Dlatego te?? mamy przyjemno??? zapowiedzie?, ??e Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN po raz kolejny organizuje wspólnie z Urz?dem Miejskim w ?widnicy program profilaktyki uzale??nie?? skierowany w szczególno??ci do m??odzie??y, ale te?? do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Projekt promuje postawy zwi?zane z ??yciem wolnym od uzale??nie?? w nietypowy, dostosowany do m??odego odbiorcy, sposób. Przedsi?wzi?cie obejmuje wiele zintegrowanych dzia??a?? artystycznych i edukacyjnych, maj?cych na celu promowanie trze??wego i twórczego stylu ??ycia, jako alternatywy wobec uzale??nie??. Cz???? pierwsza – teoretyczna, w szczególno??ci po??wi?cona jest edukacji na temat zagro??e?? p??yn?cych z brania narkotyków i picia alkoholu. Cz???? druga – warsztatowa, to aktywizacja m??odych ludzi do wyra??ania samych siebie poprzez sztuk?. Spotkanie zyska na atrakcyjno??ci, gdy?? na m??odych ??widniczan czeka znakomity koncert brytyjskiego wokalisty Roya Bennetta. Wykona on, wraz z grup? licz?cych si? w Polsce muzyków, koncert prezentuj?cy przeboje najwi?kszych artystów zmar??ych przedwcze??nie wskutek nadu??ywania lub przedawkowania narkotyków i alkoholu. ,,Wci?ga nas twórczo???. Narkotyki i alkohol nie’’ to kolejne dzia??anie integracyjne maj?ce na celu zaanga??owana m??odzie??y do wykonania zabaw muzyczno - rytmicznych, które b?d? sprzyja? nie tylko integracji, rozbudzeniu kreatywno??ci, ale i  odreagowaniu napi?cia i stresu. To nie wszystkie za??o??enia przewidziane w spotkaniu albowiem program ,,Twórczy Nie – Zale??ni’’ stwarza mo??liwo??? lansowania m??odych na prawdziwej scenie. Dlatego te?? przygotowuj?c si? do realizacji wydarzenia rozpoczynamy akcj? w szko??ach pt. „UMIESZ ?PIEWA?, GRA? LUB TA??CZY? Z U??YWKAMI ZACZNIJ WALCZY?''. Co zrobi? aby zaprezentowa? swoj? twórczo??? przed grup? rówie??ników? Prosimy o zg??oszenia uczniów, którzy chcieliby zaprezentowa? swoje umiej?tno??ci artystyczne (plastyczne, filmowe, kabaretowe, muzyczne, fotograficzne lub inne) w temacie walki z uzale??nieniami do pedagogów szkolnych.

Zaprezentuj si? na profesjonalnej scenie - plakat

Hip ?? Hop w wolnej chwili??.

2016-09-14

Mamy przyjemno??? zaprosi? bogaty??sk? m??odzie?? do udzia??u w warsztatach muzycznych pt. „Hip Hop w wolnej chwili”. Warsztaty prowadzi? b?d?: brytyjski wokalista Roy Bannett oraz polscy muzycy tj. wokalista Marcin Wawrzynowicz, gitarzysta Tomasz Pacanowski, pianista Artur Florkowski, perkusista Piotr Zarecki oraz autor projektu – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzale??nie?? - gitarzysta basowy Krzysztof Witkowski.

Niniejszy projekt realizowany jest w ramach profilaktyki systemowej, jako wiod?cej strategii, cho? wszelkie dzia??ania wchodz? w obszary strategii alternatyw. Wed??ug za??o??e?? profilaktyki systemowej konieczne jest w???czenie do strategii profilaktycznych rodziców, nauczycieli i spo??eczno??? lokaln?.

 

 

Podczas prowadzonych warsztatów m??odzie?? b?dzie mog??a wzi?? udzia?? w:

- uk??adaniu rymowanych tekstów,

- komponowaniu muzyki opartej na samplingu i syntetyzatorach

- tworzeniu przy pomocy komputera tak zwanych „bitów"

Ponadto uczestnicy zaj?? b?d? mogli wzi?? udzia?? w warsztatach: wokalnych, gry na gitarach tj. elektrycznej i basowej a tak??e gry na perkusji i keyboardzie. W ramach projektu zak??adamy powstanie utworów muzycznych a w ostateczno??ci zaprezentowanie ich jako wspólnego dzie??a podczas koncertu fina??owego.
Zak??adamy, ??e tematyka wspólnej twórczo??ci mie??ci? si? b?dzie w tonacji profilaktyki uzale??nie??. Teksty m??odych skoncentruj? si? na tre??ciach mówi?cych o trze??wym, radosnym cho? czasami trudnym ??yciu. Jeste??my przekonani, ??e aktywizowanie uczniów w procesy profilaktyczne, które daj? mu poczucie w??asnej partycypacji, stanowi? silny walor modeluj?cy jego zrozumienie i zaanga??owanie.

Warsztaty rozpoczn? si? w niedziel? 2 pa??dziernika o godzinie 12.00 w sali widowiskowej Bogaty??skiego O??rodka Kultury. Projekt adresowany jest do ogó??u populacji m??odzie??y gimnazjalnej, a warsztaty muzyczne dla wybranej grupy o zainteresowaniach muzycznych, w szczególno??ci twórczo??ci? Hip-Hop. Zapraszamy do Bogatyni wszystkich mieszka??ców regionu na koncert wieczorny, który b?dzie zwie??czeniem warsztatów, a w którym udzia?? we??mie równie?? Roy Bennett wraz z zespo??em.

Koncert odb?dzie si? równie?? 2 pa??dziernika w Bogaty??skim O??rodku Kultury – tyle, ??e o godzinie 18.00. Dzi?ki wsparciu finansowemu Gminy Bogatynia wst?p zarówno na warsztaty, jak i koncert jest wolny.

 

Warsztaty muzyczne w Bogatyni - plakat

1 .. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .. 18

© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU